Świetlice środowiskowe

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

 

Świetlice środowiskowe prowadzone są przez nasz Zarząd w 10 placówkach oświatowych na terenie Ostrowca Św. – są to szkoły podstawowe i gimnazja.

Zajęcia w świetlicach prowadzone są od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie w godz. 12.00 – 17.00 zgodnie z przyjętym planem opiekuńczo – wychowawczym w poszczególnych świetlicach.  Uczestnikami zajęć są głównie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, ubogich, żyjących w złych warunkach materialnych oraz dotkniętych problemem alkoholowym. Wszyscy uczniowie, którzy uczęszczają na organizowane zajęcia w ramach pracy świetlic, kwalifikowani są w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami. Zajęcia w świetlicach prowadzone są przez doświadczonych pedagogów i socjoterapeutów posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia takowych zajęć.

Głównym założeniem jest zagospodarowanie czasu wolnego oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb, jakie powinna zapewnić zdrowa rodzina. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są to takie zajęcia jak: plastyczne, muzyczne, sportowo – rekreacyjne, taneczne, umysłowe – gry i zabawy edukacyjne, zajęcia komputerowe, w tym korzystanie z internetu, kącik kulinarny oraz zajęcia z elementami socjoterapii. Na bieżąco dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi uzyskują pomoc przy odrabianiu lekcji. Świetlica środowiskowa jest miejscem, gdzie dzieci uczą się funkcjonować w grupie, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania oraz uczą się nowych zasad, są tu akceptowane i doceniane.