Projekt

” Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”

Okres realizacji: 01 styczeń 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca/Partner:

Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Beneficjent)/Polski Czerwony Krzyż – Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (Partner)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 Cel projektu:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego u 112 osób (67K i 45M) uczniów 8 szkół
z miasta Ostrowiec Świętokrzyski wraz z poradnictwem rodzinnym dla 12K/8M – rodziców/opiekunów prawnych, zamieszkałych
w Ostrowcu Świętokrzyskim, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 8 świetlic środowiskowych (kompetencje kluczowe, psychospołeczne, poradnictwo rodzinne), co przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Jednocześnie działania projektowe przełożą się na osiągnięcie celów szczegółowych PI-RPO WŚ 2014-2020 w zakresie zwiększania dostępności  usług społecznych – w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki rozszerzeniu oferty świetlic prowadzonych przez PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim i zaplanowanych w nich działaniach uczestnicy projektu zostaną wyposażeni
w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im się odnaleźć w społeczeństwie, zdobyć w przyszłości pracę, zapobiec powrotowi do patologicznych postaw społecznych, a w konsekwencji do stałego wykluczenia.

 

Planowane efekty:

 1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (79K, 53M).
 2. Liczba osób, które ulegną integracji w ramach działań projektowych oraz posiądą umiejętność samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w dorosłym życiu (67K, 45M)
 3. Liczba rodziców/opiekunów prawnych objętych wsparciem psychologicznym i prawnym w programie (12K, 8M).
 4. Liczba placówek – świetlic środowiskowych, doposażone w programie (8)

 Grupy docelowe:

 1. Świetlice środowiskowe prowadzone przez PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim:
 2. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Trzeciaków 35,
 3. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Niska 9,
 4. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Polna 56,
 5. Świetlica środowiskowa przy ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Os. Ogrody 20,
 6. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Akademicka 20,
 7. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Niewiadoma 19,
 8. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Ul. Rzeczki 18,
 9. Świetlica środowiskowa przy PSP nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Os. Stawki 35.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni zamieszkali na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski (12K, 8M).
 11. Wychowankowie świetlic środowiskowych prowadzonych przez PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim (w tym z niepełnosprawnościami) (67K, 45M).

Opis działań:

Zadanie 1  – Wycieczka po zdrowie

 • Warsztaty „Klub Zdrowego Smakosza”
 • Zajęcia fitness
 • Warsztaty „Mały Ratownik”

Zadanie 2 – Tolerancyjny – nie znaczy obojętny         

2.1. Warsztaty pod hasłem „Tolerancyjny – nie znaczy obojętny”

2.2. Festiwal kulturowy

2.3. Wyjazd do Muzeum Dialogu w Kielcach, teatru, kina oraz do Parku Miniatur w Krajnie

Zadanie 3 – Niezły dzieciak

3.1. Zajęcia z psychologiem

3.2. Trening zastępowania agresji i walki ze stresem

3.3. Trening koncentracji i relaksacji

Zadanie 4 – Ja też potrafię

4.1. Zajęcia „Kosmiczna Matematyka”

4.2. Zajęcia „Klub Eko – Majsterkowicza”

4.3. Zajęcia „Klub Małego Artysty”

Zadanie 5- Poradnictwo rodzinne

5.1. Poradnictwo rodzinne – psycholog dla rodziców/opiekunów prawnych

5.2. Terapia grupowa

5.3. Porady prawne dla rodziców/opiekunów prawnych

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 852 207,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 763 887,50 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 6 456,12 zł

Wkład własny: 88 320,00 zł

 

Dokumenty dotyczące rozeznań rynku oraz ofert i oświadczeń do pobrania w zakładce

Rozeznania ofertowe

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Wszechstronny rozwój gwarantem sukcesu”